Program 500 PLUS

Regulamin Programu

„Program 500 PLUS”

obowiązuje od 01.05.2020 r. do 01.03.2022 r.

§1 Organizator Programu

  1. Program 500 PLUS –  zwany dalej „Programem” organizowany jest przez KM Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podpromie 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699858, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-375-87-11, zwana dalej „Biurem nieruchomości” lub „Organizatorem”.

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Biurem nieruchomości a pracownikami/agentami Biura nieruchomości lub Klientami Biura nieruchomości

§2 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest KM Nieruchomości Sp. z o.o.

2. Biuro nieruchomości będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Programu oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Biuro nieruchomości jest realizacja umowy (realizacja Programu) z Uczestnikami Programu. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację Programu przez Biuro nieruchomości i wykonanie umowy.

4. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Programu przez okres trwania Programu wskazany w §4 oraz po zakończeniu Programu przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu wypełniania innych obowiązków prawnych. 

5. Za pośrednictwem strony internetowej lub w siedzibie Biura nieruchomości, Uczestnicy Programu:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Programu, można znaleźć w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.kmnieruchomosci.pl.

§3 Objaśnienie pojęć

Transakcja – umowa sprzedaży nieruchomości między stronami (Nowym Klientem, a osobą trzecią) na określonych warunkach i po określonej cenie.

Nowy Klient/ osoba polecona – nie jest obecnie klientem biura KM Nieruchomości Sp. z o.o., ani nie korzystał wcześniej z oferowanych przez biuro usług, zawarła umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, a do umowy podała nr ID Uczestnika Programu.

Uczestnik Programu – osoba, która zarejestrowała się do uczestnictwa w Programie 500 PLUS i rekomendowała korzystanie z usług Biura nieruchomości podając Nowym Klientom swój nr ID do zawieranych umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z KM NIeruchomości.

§4 Czas trwania Programu/Okres, w jakim można przystąpić do Programu

1. Program trwa od 01.05.2020 r. do 01.05.2022 r.

2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawo do wypłaty „Premii” nabyte przez Uczestników Programu w okresie jej trwania.

§5 Uczestnictwo w Programie/Uczestnicy Programu

1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”, które spełniają łącznie poniższe warunki:

a) w programie mogą brać udział osoby, które były klientami Biura nieruchomości KM Nieruchomości Sp. z o.o., osoby znające markę KM Nieruchomości z jakości świadczonych usług,

b) polecą współpracę z biurem KM Nieruchomości Sp. z o.o. Nowemu Klientowi do realizacji sprzedaży własnych nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:

a) zarejestrować się do Programu poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w pasku menu strony internetowej www. kmnieruchomosci.pl w zakładce Program 500 plus. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać dane Uczestnika Programu. Ponadto wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać zgodę Uczestnika Programu na przetwarzanie jego danych osobowych (e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane do prawidłowego rozliczenia finansowego tj. np. nr rachunku bank) przez KM Nieruchomości Sp. z o.o. oraz akceptację niniejszego Regulaminu;

b) po prawidłowym zarejestrowaniu się w Programie – Uczestnik Programu otrzyma w terminie 72 godzin, indywidualny identyfikator składający się z numeru 4 cyfrowego,  poprzedzonych słowem ID.

c) polecić biuro KM Nieruchomości Sp. z o.o., o którym mowa w § 5.1.3. innej osobie i przekazać jej swój nr ID – przy czym polecenie biura nieruchomości, o którym mowa w § 5.1.3. musi nastąpić po prawidłowej rejestracji Uczestnika Programu w Programie, o którym mowa w punkcie a) powyżej.

3. Każdy Uczestnik Programu może zarejestrować się w danej edycji Programu tylko raz i korzystać z indywidualnego nr ID.

4. Nowy Klient podczas zawierania umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości podaje nr ID Uczestnika Programu, który zostaje ujęty w umowie pomiędzy Biurem KM Nieruchomości a Nowym Klientem. 

5. Umowa nie zawierająca numeru ID, należącego do Uczestnika Programu, nie będzie uznawana za umowę sporządzoną z polecenia Uczestnika Programu.

§6 Zasady Programu i wypłata „Premii”

1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki określone w § 5.2, otrzyma, z zastrzeżeniem §6.4, nagrodę pieniężną zwaną dalej „Premią” lub odpowiednio „Premiami” w wysokości 500 zł za polecenie i realizację transakcji przez Biuro KM Nieruchomości w ramach zawartej umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z Nowym Klientem/ osobą poleconą.

2. Jeżeli Uczestnik Programu poleci obsługę inwestycji (wielu nieruchomości) od każdej z nich otrzyma “Premię”, jednakże kwota uzyskana z polecanych inwestycji nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Premia wypłacana jest po spełnieniu łącznie niżej wskazanych warunków:

a) KM Nieruchomości należeć się będzie wynagrodzenie za realizację umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz

b) Nowy Klient/ osoba polecona uiści całość należnego wynagrodzenia.

4. Premia zostanie wypłacona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez KM Nieruchomości całości wynagrodzenia.

5. Należne Premie wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Programu podczas rejestracji. 

6. Uzyskane Premie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z programu, co wiąże się z jednoczesnym usunięciem jego danych osobowych z listy mailingowej – Uczestnik Programu traci prawo do Premii.

§7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik Programu może składać drogą elektroniczną lub tradycyjną drogą korespondencyjną za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres biura KM Nieruchomości Sp. z o.o., należy składać z dopiskiem Program 500 PLUS oraz ze wskazaniem nr ID Uczestnika Programu.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Zarządem Spółki.

§8 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

a) w siedzibie KM Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Podpromie 8A, 35-051 Rzeeszów,

b) u pracowników biura nieruchomości, pod numerem 883-253-459  lub 500-253-450

c) na stronie internetowej KM Nieruchomości Sp. z o.o.,  pod adresem: www.kmnieruchomosci.pl 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady “Programu 500 PLUS”.

3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej działalności Programu z następującego adresu e-mail: biuro@kmnieruchomosci.pl

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Oświadczenia

1. Oświadczam, że przystępując do Programu, mam świadomość, iż KM Nieruchomości Sp. z o.o. jest uprawniony do wprowadzenia podobnych, tożsamych programów po zakończeniu czasu trwania Programu 500 PLUS o nowych parametrach cenowych uzależnionych od decyzji właściciela promocji.

2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Programu 500 PLUS.

……………………………………………………………………

Data, miejsce i podpis Uczestnika Programu